แผนงานในอนาคต

เนื่องด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคาร ถนน อุโมงค์ เขื่อน ตลอดจนงานปรับปรุง ซ่อมแซมขนาดใหญ่ บริษัทไทย ทีเอ็มซี จำกัด จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะนำวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้งานในปัจจุบัน รวมไปถึงในอนาคต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน